FREDAG 15 DECEMBER 2017

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Bästa energin finns i Växjö

Sandviksverket i Växjö producerar el och värme av restprodukter från den närliggande skogsindustrin.
Priserna på el och fjärrvärme i Växjö står sig mycket väl prismässigt om man jämför med landets övriga städer och kommuner. Det visar den återkommande Nils Holgersson-undersökningen som nu redovisas för 2017. Endast 10 procent av landets kommuner har lägre priser på eldistribution och fjärrvärme än Växjö. I dag redovisar även SKI, Svenskt KvalitetsIndex, en omfattande nationell kundundersökning där Växjö Energi enligt kunderna har en ledande kvalitet i sina leveranser vilket adderar till uppfattningen om prisvärdhet. Samtidigt visar en framtidsprognos av utredningsföretaget Profu att Växjö Energi går i täten när det gäller klimatsmart kraftvärme och omställningen till fossilbränslefritt. Till detta redovisade VMK, VärmeMarknadsKommittén, nyligen miljövärden från hela landet där det framgår att Växjös närproducerade kraftvärme baseras på en god resurshushållning.

- Vi menar allvar med vår vision och fortsätter med aktiva insatser att bygga förtroende och attraktionskraft för Växjö som Europas grönaste stad. Dessa nya uppgifter är ytterligare bekräftelse på att vårt arbete och våra satsningar för en hållbar utveckling mot ett fossilfritt Växjö före 2030 också ger resultat. Tidigare i år utsåg EU-kommissionen Växjö att vara ett föredöme för andra städer genom utmärkelsen just som Europas grönaste stad 2018! Jag är stolt över att Växjö vågar gå före, säger Anna Tenje, Kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

Nils Holgersson-undersökningen ”förflyttar” en bostadsfastighet genom landets 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och fjärrvärme och därmed öppna för debatt. Växjö Energi ligger på plats 11 av 226 fjärrvärmeföretag när man jämför fjärrvärmepriser för ett så kallat Nils Holgerssonhus*.

Svenskt KvalitetsIndex, SKI, presenterar idag en omfattande nationell kundundersökning på energimarknaden. Enligt kunderna har Växjö Energi en ledande kvalitet i sina leveranser med faktorer som tillgänglighet, bemötande och engagemang. Detta utgör tillsammans med prisjämförelsen grunden för en uppfattning om prisvärdhet.

- Det är glädjande att se att Växjös väl utbyggda fjärrvärme, med sin samtidiga förnybara elproduktion, både är prisvärd och miljösmart. Genom SKI:s undersökning visar samtidigt våra kunder på områden där vi kan bli ytterligare bättre – detta ska vi ta vara på! Den stora satsning som Växjö de senaste åren har gjort i förnybar kraftvärme ger nu resultat. Vi har nu förmågan att effektivt möta värmebehoven under hela året, även när det som bäst behövs, och samtidigt generera betydande mängder förnybar el. Något som det sammankopplade europeiska elsystemet idag är i skriande behov av. Prisvärda och genuint miljösmarta energilösningar behöver gå hand i hand för att göra verklig skillnad, säger Erik Tellgren, vd för Växjö Energi.

Växjö ligger även långt framme i en nationell jämförelse när det gäller minskad klimatbelastning och den omställning till förnybar energiförsörjning som sker på bred front i landet. I en sådan framtidsprognos som nyligen presenterades av utredningsinstitutet Profu ligger Växjö Energi främst till av samtliga energibolag i rapporten.

Satt i ett beslutssammanhang så framgår också av de nyligen redovisade miljövärdena att det är över 30 gånger mer resurseffektivt för bostäder i Växjö att spara en kWh el jämfört med motsvarande kWh fjärrvärme.

- Det är tillfredställande att vår energiförsörjning är en effektiv del i ett lokalt kretsloppstänkande med användning av rest- och spillströmmar från aktiv trävaruindustri och skogsbruk i närområdet, återvunna energiströmmar, återföring av näringsämnen till skogsbruket och, inte minst, möjligheten att nyttja det gemensamma energinätet till smarta lösningar med lagring och energidelning – en god hushållning med våra begränsade naturresurser, framhåller Miljö- och Hållbarhetsberedningens ordförande i Växjö, Cheryl Jones Fur.

består av representanter från HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. Svenskt Vatten, Avfall Sverige, Energimarknadsinspektionen och Energiföretagen har bidragit med faktauppgifter till rapporten.

Värmemarknadskommittén bokför och redovisar återkommande det senaste årets lokala miljövärden i hela landet. Dessa miljövärden avser tre huvudperspektiv – resurseffektivitet, klimatpåverkan samt andelen fossilbränsleanvändning.

Värmemarknadskommittén består av representanter från Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO samt Energiföretagen Sverige.

Erik Tellgren
VD
erik.tellgren@veab.se
0470-77 51 01
Annonser