MÅNDAG 22 APRIL 2019

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Förvaring gasflaskor – så uppfyller du regler och krav

Hur ska gasflaskor förvaras utomhus? Var ska jag placera mitt gaslager? Vilken ventilation är nödvändig i arbetslokalen? Hur skyddar jag gasflaskorna mot mekaniska risker? Vilka regler och krav är jag skyldig att känna till? Frågorna kring gasförvaring är många.
För att underlätta för dig har vi sammanställt några viktiga punkter att hålla koll på:

Förvara gasflaskor säkert
Gasflaskor och flyttbara gasbehållare används i många branscher. Till exempel vid svetsning på verkstäder, vid laboratoriearbete eller som kylmedium i kylar och frysar. Hantering av gaser medför många faror – som på många sätt ställer högre krav på förvaringen än förvaring av farliga kemikalier. Men med rätt kunskap kan riskerna effektivt minimeras. Vi har sammanställt några användbara tips åt dig.

Daglig hantering eller lagring: Var uppmärksam på skillnaderna!
På företag måste gasflaskor hanteras och förvaras på ett säkert och korrekt sätt. Det är viktigt att skilja på om flaskorna lagras för framtida användning eller om flaskorna används i daglig hantering. Riskaspekterna är olika och i den dagliga hanteringen är risken för tillbud mycket högre.

Tänk på att:
Antal gasflaskor i den dagliga hanteringen ska vara begränsat till den mängd som behövs för en kort tids användning, resterande gasflaskor ska lagras på en säker plats. Tänk på följande i den dagliga hanteringen:

... rätt mängd gasflaskor på rätt plats. Minimera antalet flaskor i den dagliga hanteringen.
... på arbetsplatser för manuell hantering använd: gasvagn/transportvagn.
... på lastbryggor eller -ytor för snabb borttransport, använd transportställ och spännband.
... risker i utställningslokaler för visning av produktsortimentet.

Det är den säkerhetsansvariga för verksamheten som ansvarar för att detta följs. Vad som är rimligt för det dagliga arbetet.

Vid lagring av gasflaskor skiljer man på lagring inomhus respektive utomhus. Här måste allmänna säkerhetsföreskrifter följas samt särskilda säkerhetsföreskrifter. Nedan tar vi upp några av de viktigaste kraven.

Grundläggande säkerhetsföreskrifter för gasflaskor
Gasflaskor kan vid felaktig förvaring utgöra en stor fara – till exempel genom okontrollerat läckage av gaser till följd av skador på gasbehållaren eller explosion vid exponering av höga temperaturer. Därför måste gasflaskor i allmänhet skyddas från 5 saker:

1.Gasflaskor måste skyddas mot stark värme.
2.Gasflaskor får inte utsättas för brand.
3.Gasflaskor måste skyddas mot korrosion.
4.Mekaniska skador måste förhindras.
5.Obehöriga får inte vistas på lagret.

Krav på placering av gasförvaring
Beträffande placeringen av lagret för gasflaskor bör hänsyn tas till följande: Förvaring i trapphus, trånga passager eller genomfarter, garage, arbetslokaler och utrymmen under jord är förenat med höga risker och är direkt olämpligt. Gasflaskor får inte placeras i trafik- och utrymningsvägar. Ett lager för förvaring och hantering av gasflaskor får heller inte vara i anslutning till allmän trafik. Obehöriga får inte vistas på gaslagret. Gaslagret ska hållas låst och förbudsskyltar ska sättas upp. Skyddsområden ska beräknas och märkas upp med hänsyn till den fara som gasen utgör (t.ex. EX). Vid behov ska även utrustning som används i skyddsområdet vara i ex-klassat utförande.

Säkerhetsavstånd på fem meter
Ett säkerhetsavstånd på minst fem meter måste upprätthållas till anläggningar och anordningar som kan orsaka faror såsom kraftig temperaturväxling. Viktigt: Skyddsområdet får inte omfatta angränsande fastigheter eller allmänna trafikytor. Det får inte finnas några gropar, avlopp, golvbrunnar eller källartrappor i skyddsområdet. Vid förvaring av brandfarliga gaser gäller dessutom: Inga antändningskällor i skyddsområdet. Det ska finnas en brandsläckare lättillgänglig. I lagerutrymmen för brandfarliga gaser måste det finnas minst en dörr som leder ut.

För gemensam förvaring av olika gastyper utomhus finns inga restriktioner. Det finns dock restriktioner för samförvaring i rum – speciellt vid lagring av brandfarliga/oxiderande/brandfrämjande och akut toxiska resp. giftiga gaser. Var allmänt observant på lämpliga säkerhets-avstånd mellan de olika gasflaskorna enligt din riskbedömning.

Förhindra mekaniska faror
För att förhindra mekaniska faror ska tryckgasflaskor alltid förvaras stående. Det är strängt förbjudet att förvara gasflaskor med flytande gas liggande. Gasflaskorna måste under alla omständigheter förvaras på ett sådant sätt att de står stabilt och säkras mot rullning, tippning och fall från höjd. Faror för fordon eller annan utrustning måste uteslutas. Här kan det till exempel vara idé att installera lämpliga påkörningsskydd. Se till att ventilerna på gasflaskorna är säkrade med skyddskåpor och vid behov med låsmuttrar. Inga gasflaskor får fyllas på eller på annat sätt underhållas inom lagret.

Förvaring av gas utomhus
I regel är lagring av gasflaskor utomhus det bästa alternativet – eftersom tillräcklig ventilation kan genomföras på ett naturligt sätt. Skyddsavståndet för intilliggande anläggningar som utgör risk för fara (t.ex. lager med brandfarliga ämnen), är minst 5 m. En skyddsvägg på 2 m av brandisolerat byggmaterial kan ersätta säkerhetsavståndet. Gasskåp för gasflaskor och gasolbehållare för uppställning utomhus erbjuder här optimala villkor för säker och lagstadgad förvaring av gasflaskor. Skåpen och behållarna har sidoväggar av nätgaller eller ventilationsöppningar i väggarna som möjliggör naturlig ventilation. Taktäckning ger ett tillräckligt väderskydd. Många gasskåp för gasflaskor och gasolbehållare är dessutom försedda med spärrar eller säkerhetskedjor, som effektivt hindrar gasflaskorna från att falla. Ytterligare en fördel: Gasskåp för gasflaskor och gasolbehållare är i regel låsbara och uppfyller därmed kravet på ett lager som är skyddat mot obehörig åtkomst.

Förvaring av gas inomhus
Förvaring och hantering av gasflaskor inomhus är optimalt av flera skäl, men inte alltid genomförbart. Med skyddsåtgärder på plats är det möjligt att förvara gasflaskor i byggnaden. Förutom tillräcklig ventilation måste bland annat även följande krav vara uppfyllda:

⦁Förvaringsutrymmets tak, skiljeväggar och ytterväggar måste vara brandskyddande.
⦁Förvaringsutrymmena ska vara åtskilda från intilliggande utrymmen med självstängande brandklassade dörrar.
⦁I lagerlokaler för brandfarliga gaser får endast elektiska system och utrustning i ex-klassat utförande användas.
⦁Golvet måste också vara tillverkat av ett material som är flamsäkert.
⦁Mellan gasflaskor med farliga gaser och gasflaskor med brandfarliga gaser måste det i lagerutrymmen vara ett avstånd på minst 2 meter.
⦁Det får inte finnas några gropar, avlopp, golvbrunnar eller skorstensöppningar i förvaringsutrymmena.
⦁Avståndet mellan tryckgasflaskor till radiatorer och liknande måste vara minst 0,50 m.

Vilka regler gäller för ventilation?
Gasskåp för gasflaskor måste vara permanent ventilerade. Följande luftväxling krävs vid förvaring av gasflaskor enligt SS-EN 14470-2:

⦁Brandfarliga och oxiderande gaser: luften måste bytas ut minst tio gånger/h .
⦁Giftiga och mycket giftiga gaser: minst 120 luftväxlingar/h

Förvaring av gas i arbetslokalen.

Tryckgasbehållare får endast förvaras i arbetslokaler i lämpliga brandsäkra skåp med ett brandmotstånd på minst 30 minuter. DENIOS brandsäkra gasskåp för gasflaskor, som är typgodkända enligt SS-EN 14470-2, erbjuder säker lagring av gasflaskor i arbetslokaler. I dessa skåp får man förvara tryckgasbehållare med olika gaser samtidigt och de kan anslutas för tömning. Det finns ingen begränsning av antalet. I detta avseende ska säkerhetsavstånd som annars tillämpas för brandfarliga och oxiderande gaser (t.ex. acetylen och syrgas) vid lagring i ett brandsäkert skåp inte tillämpas.

Brandsäkra skåp för gasflaskor är, beroende på storleken, utrustade med brandskyddstekniskt godkända genomföringar i skåpets tak, vilket gör det möjligt att tömma gasflaskorna på gas via motsvarande tryckreduceringar. I utrymmen under jord får man högst förvara 50 fyllda gasflaskor om dessa förvaras i t.ex. brandsäkra skåp som uppfyller kraven enligt SS-EN 14470-2. Skåp för gasflaskor Typ G90 har den senaste tekniken och möjliggör enkel lagring, idrifttagning, tömning och förvaring av gasflaskor i arbetslokalen.

Gasflaskor regler och krav
Vill du veta mer om säker hantering av gasflaskor?

På vår hemsida finns användbara tips. Här kan du exempelvis läsa om säker hantering och transport av gasflaskor.

Gasflaskor regler och krav: www.denios.se/expertis/kopguider-radgivning/gasflaskor-regler-och-krav/

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till oss. Vi hjälper dig gärna! Rådgivning tel: 036-39 56 60

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant. Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas.
Kontaktinformation
Postadress
Box 534
55117 Jönköping
Besöksadress
Västra Stor­gatan 12, 2tr
SE-55474 Jönköping
Region
Jönköping
Jönköpings län
Sverige
Orgnr:
556613-7930
Grundat: 1986
Anställda: 7
Välkommen till DENIOS AB

I mer än 30 år har vi hjälpt företag - oavsett om det är ett tvåmansföretag eller en stor koncern - att leva upp till det ökande ansvaret och minimera riskerna för människa och miljö vid hanteringen av kemikalier. Med förvaringslösningar, där man kan lagra farliga ämnen på ett säkert och lagenligt sätt. Med produkter, som underlättar hanteringen och skyddar personalen från kontakt med skadliga substanser. Med rådgivning kring säker förvaring och hantering av kemikalier. Med förbrukningsprodukter så som spillskydd, absorbenter och trasor.

Som PARTNER FÖR MILJÖN erbjuder vi våra kunder en säker helhetslösning med produkter och kunskap för smidigare och säkrare kemikaliehantering. Utöver våra standardprodukter utvecklar vi koncept och lösningar för lagring och hantering av farliga ämnen, hela vägen till individuellt planerade lösningar, specialanläggningar och stora anläggningar.

För detta ändamål erbjuder vi en kompetent projekthandläggning - från rådgivning och planering via egen produktion och montering till kontroll och driftsstart. Välkommen att kontakta oss!

Certifieringar

ISO 14001:2008 – ISO 9001:2000

Kontakter

Elina Pöyliö
Marknad
036-39 56 63
Maria Brühn
Marknad
036 39 56 68

Nyheter med koppling till företaget

Filmer

Påkörningsskydd och avspärrningar

Påkörningsskydd och avspärrningar
Förvaringsskåp plåt
Hurtsar från DENIOS
Fatkärra SecuComfort
Test av uppsamlingskärl vid brand
Brandklassade kemikalieskåp
Uppsamlingskärl för fat PolySafe
BioX

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2019-04-15
Optimerad avjämningsbalk från RototiltMer AI på civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign
2019-04-12
Rototilt breddar redskapsprogrammet med kraftfulla rivtänderNy försäljningsdirektör på Volvo Car SverigeNCC får miljardorder för över 200 bostäder på ny ö i Köpenhamn 150 000 bilar riskerar körförbud 1 majVerizon presenterar ny IT-säkerhetsrapport kring insiderhot – så skyddar du din organisationVolvo Cars börjar tillverka XC40 vid fabriken i kinesiska Luqiao där fler märken byggsKobelco visar upp automatiserad grävmaskin och Engcon tiltrotator på BaumaNu öppnar Skansen Baltic Sea Science Center!Stor del av svensk järnmalm bildades i vulkaniska processerMarknadens mest snabborrande och hållbara stegborrNya klimatsmarta batteridrivna häcksaxar för en praktfull häckSchneider Electrics svenska vd tillträder ny roll med ansvar för norra Europa Stor satsning på kompetensutveckling av yrkesverksammaEuropeiska MOTOMAN-robotar rullar ut från fabriken i SlovenienSydsvenskt konsortium testar framtidens elvägarNordisk plastindustri förenas i unik paneldebatt på Plastteknik Nordic.Monitor storsatsar i Sydostasien – anställer fler i SverigeRasmus Linge ny vd för CS LogisticsAlmi Invest investerar i EasyServIKEA är Sveriges mest hållbara varumärke 2019Så går det till att besikta en motorcykelCell PT® - för säker infästning i nya lätta designmaterialSeavus talare på konferens - AI-dagen: AI som stöd för verksamheten, 22 majRekordresultat för BygmakoncernenAnn Krumlinde ny styrelseledamot i VäderstadSopmaskiner från Optimal fortsätter vara en succé på marknadenKungen besökte Apotea i MorgongåvaMitsubishi Outlander PHEV: Sveriges populäraste laddhybrid
2019-04-11
Maximera effekten till hydrauliktillbehör med ADX från CEJNJan Ridfeldt ny vd och koncernchef på Umeå Energi ABLyckad lansering av The Gothenburg Gateway ​Ny standard för miljökostnader – utvecklad i Göteborg Fem stjärnor til Range Rover EvoquePaetronics byter namn till VehcoHög kvalitet på alla forskarutbildningar på Högskolan VästUndervattensrobotar kan lokalisera gifttunnor i ÖstersjönEOS firar 30 år av passion för industriell 3D-printing Världens snabbaste vätgassensor bäddar för ren energiHyundai lanserar privatleasing för sina populära miljö- och familjebilarTarget 3001! - En lättanvänd PCB-mjukvara - Just nu påskrabatt 20% Jernbro förlänger livslängden för styr- och drivsystem med nytt driftsäkerhetsavtalRyobis unika Plattrensare - Rengör uteplatsen blixtsnabbtMaskinExpo nästa för Elise 900 – batteridriven kompaktlastare
2019-04-10
CEJNs Multi-X GII Hydrauliska Multi Koppplingar - Bättre, Starkare, LättareAnders Lindström, lokförare och instruktör, berättar om ett omväxlande arbete OPTIWARE och SICK i IIoT samarbete för ”plug and play”-uppkoppling av tillverkningsmaskinerABB:s snabbladdare bidrar till ett grönare GöteborgVolvo Cars på Techno Classica: Art Deco i rörelse med Volvo PV36Äntligen är Industrimagasinet våren 2019 här!Summ Road Show IBS QMS & TeamcenterNIS-direktivet är IT-chefernas bästa vänBäckebron - Sågverket som älskar det extra krångligaEllevio och Power Circle gör gemensam sak för framtidens elnätKonsultbolaget Exsitec på plats 2 i Powered by People Svenska företaget Blixt Tech vann i internationella tävlingen Startup Energy TransitionABAX blir partner med Hitachi och levererar komplett IoT-lösning till bygg- och entreprenad-branschenMiljardprojekt för digitalisering av europeisk industriEnergibesparingar och reducerat underhållsbehov med fläktväggsapplikation i stor biograf i SingaporeSchneider Electrics Easy UPS 3S nominerad i Elfack Design Award
Annonser