SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Manuell hantering i bilindustrin

Så tar du dig an den
Biltillverkning innefattar många olika sorters arbete över en stor mängd sektorer och branscher. Alla dessa, från komponentinköp och tillverkning till slutmontage och leverans av fordon, har sina egna distinkta utmaningar. En utmaning som alla sektorer står inför är manuell hantering.

Vare sig det rör sig om att förpacka och montera ihop delar, eller installationer av komponenter på en produktionslina, är innefattar manuell hantering inom bilindustrin ett stort spektrum av moment och består av många repetitiva eller påfrestande sysslor. Att lyfta, skjuta, dra, hålla och bära de saker som krävs är en stor bidragande faktor till arbetsskadorna som sker, sjukfrånvaron från skador samt förlorad produktionstid. Alla dessa orsakar ett ytterligare kritiskt problem – uteblivna intäkter.

Manuell hantering är, såklart, inte den enda utmaningen som bilindustrin står inför. Dock blir du nog förvånad hur drastiskt detta enskilda problem kan påverka verksamheten – och hur många fördelar, som kan vara svåra att relatera till det, som kan uppstå om man tar sig an problemet på ett effektivt sätt. Vi börjar med att ta en titt på några av de mest övergripande utmaningarna inom bildindustrin.

De största besvären och utmaningarna inom biltillverkning:

• Behovet av att hålla ett högt tempo i processerna och samtidigt undvika att göra om moment till följd av felaktigheter
• Behovet av att bibehålla operationell precision och möta strikta kvalitetskrav

Behovet av att upprätthålla en säker arbetsplats samtidigt som processer med repetitiva moment måste utföras konstant

• Behovet av att bibehålla hög operationell precision i processer som inte kan automatiseras.
• Behovet av att utföra manuella aktiviteter på ett ergonomiskt och produktivt vis
• Behovet av att förbättra arbetsförhållanden för de anställda
• Behovet av att investera i miljövänlig teknik med fokus på hållbarhet
• Behovet av att vara flexibel nog att kunna hantera oförutsägbara globala händelser

HAR ALLA MYNT EN ANDRA SIDA?

Det är först när tidvattnet dragit sig tillbaka som man ser vem som har badat naken. – Warren Buffet

Pandemin har, utan tvekan, ändrat hur vi lever våra liv, arbetar och köper saker. Den har även påverkat bilindustrin genom att synliggöra svagheter i tillverknings- och inköpskedjor vilket skapat en hel del nya utmaningar. Allt från besvär med försörjningskedjor och att hantera social distansering i arbetet, till svårigheter med att hitta och behålla kompetent personal. Oförmågan att förena produktionslinor med sociala distanseringskrav orsakade, bara det, en stor samling fabriker och produktionslinors nedstängning under 2020, vilket gjorde att många förlorade sina jobb. Medan den värsta delen av pandemin förhoppningsvis är bakom oss, är det troligt att de utmaningar vi sett kommer bestå eller uppstå på nytt.

Hur kan vi hålla tillverkningen på banan medan vi upprätthåller säkerhet i trånga arbetsmiljöer? Och hur kan vi fortsätta locka skickliga arbetare i en miljö med allt högre konkurrens.

Pandemin är inte den enda saken som förändrat bilindustrin de senaste åren. Ökad fokus från både regeringar och befolkning på miljöutmaningar har tvingat branschen att söka efter grönare alternativ till traditionella bensin- och dieselmotorer. Detta innebär att bilföretag börjar att delvis – eller helt och hållet – gå över till elmotorer, vilket för med sig nya produktionsmetoder och en stor samling nya komponenter och delar. Som alla dramatiska skiften inom tillverkning, sätter detta press på logistiken, montaget och alla tillhörande processer. Hur kan biltillverkarna bygga flexiblare och mer anpassningsbara arbetsplatser som är så framtidssäkra som möjligt? Hur förbereder man sig på det oväntade?

Världen är i ständig förändring. Både pandemin och det snabba skiftet till ny teknik har varit en väckarklocka för alla industrier, vilket krävt förändringar i hur vi utför alla delar av tillverkningsprocessen. Vissa av förändringarna har varit temporära, medan andra har varit antingen permanenta eller återkommande. Så vad kan man som företag göra för att säkra framtiden?

ANPASSNINGSBARHET ÄR NYCKELN TILL EN FRAMTIDSSÄKER TILLVERKNING

Den kanske viktigaste framgångsfaktorn för en framtidssäkrad industri är förmågan att snabbt och, i tillräcklig grad, anpassa sig efter förändring. I en snabbväxande sektor som bilindustrin och dess försörjningskedjor är förändring normen, nu mer än någonsin. Dessa förändringar, trots att de driver en helt ny era av bilinnovation, förändrar hela ingenjörsprocesser, produktionsanläggningar och tillverkningslösningar. Bilindustrin förlitar sig mer och mer på Just in time-tillverkning för att hantera dessa utmaningar och för att kunna leverera mot sina orders utan att ha ett lager med överskott och färdiga bilar ståendes. För att uppnå den här finkänsliga balansen måste en anläggning ha optimerat varje steg i processen att vara så snabb och säker som möjligt. Varje komponent måste vara på rätt plats, vid rätt tillfälle och i rätt skick.

Det tar tusentals komponenter, i ett stort spektrum av former och storlekar, att bygga ett fordon. Lyft- och hanteringslösningar inom bilindustrin behöver inte bara vara flexibla och anpassningsbara nog för att hantera den här stora variationen av komponenter, de behöver också kunna klara av de komplexa och påfrestande momenten som krävs när dessa skall flyttas och placeras repetitivt, precist, försiktigt och pålitligt. Det är här en vakuumlyftanordning är ett idealt komplement till tillverkningens verktygslåda.

TAWIs vakuumlyftar erbjuder lösningar för att greppa, rotera, luta och lyfta en stor mängd komponenter så som batterier, däck, chassidetaljer, instrumentbrädor, vindrutor, fönster, dörrar och mer. TAWIs lösningar hjälper flertalet tillverkare att drastiskt förbättra sin effektivitet och produktivitet genom att göra så att manuella moment, som tidigare behöver utföras av två eller fler personer, nu kan göras av en enskild anställd. Med en av TAWIs vakuumlyftar kan alla användare utföra samtliga lyft säkert och effektivt. Resultatet blir en flexiblare arbetskraft som är redo att anpassa sig efter förändring som kan tänkas dyka upp – och precis i rätt tid.

Men att hjälpa din verksamhet hantera framtida scenarion är inte det enda som en lösning från TAWI kan hjälpa dig med, det ger även direkta ekonomiska incitament. Detta gör vi genom att minska de negativa effekter som kommer med felaktiga manuella lyft.

Vilka är de vanligaste riskfaktorerna när det kommer till manuella lyft?

• Laster som är för tunga
• Laster som är för stora
• Laster som är svår att greppa
• Laster som är obalanserade eller instabila
• Påfrestande eller repetitiva rörelser
• Dålig hållning vid förflyttning eller lyft av gods

DET FINNS INTE EN STORLEK FÖR ALLA

I försök att minska behovet av mänsklig eller manuell kontroll och reducera risken av person-till-person-kontakt, har många tillverkare börjat titta på att automatisera så många processer som möjligt. Alla processer kan inte automatiseras, dock, särskilt inte några av de vanligaste mer manuella momenten. Det är faktiskt ofta just de moment som för med sig utmaningar om arbetsplatshälsa och säkerhet inom branschen som är svåra att automatisera.

Att automatisera med robotar är ofta en ideal situation, men bilindustrin täcker många processer bortom slutmonteringen av bilen. Dessa många sub-processer, så som försörjningskedjan för delarna, chassimontage, hanteringen av reservdelar, däcktillverkning & däckhantering, formsprutning för att bygga instrumentbrädor och paneler – varav samtliga är svåra, eller omöjliga, att automatisera. De kan, däremot, få dramatiska fördelar av att lyfta och hantera gods med vakuumlyftar. Dessutom kan implementationen av robotar för att automatisera aktiviteter kräva enorma investeringar – ROI (return on investment) för robotautomatisering kan ta över 36 månader, medan vakuumlyftanordningar kan betala av sig själv inom 12 månader. Vakuumlyftar gör att en enskild anställd kan göra jobbet för två personer, på ett säkert och ergonomiskt vis, och utan skada på komponenter eller produkten. Detta tillåter även distansering där det krävs, vilket kan förbättra personalhälsa – som i sin tur ökar effektivitet och produktivitet.

Negativa hälsoeffekter från felaktig manuell hantering:

• Rygg-, axel- och armskador, m.fl
• Skador på muskler, senor, ligament, ben, leder, blorkärl och nerver
• Allvarliga skärsår, blåmärken, fakturer, etc., från olyckor
• Långvariga störningar i nacke och övre extremiteter
• Långvariga störningar i undre extremiteter
• Långvariga ryggskador och smärtor

RISKABLA ARBETSPLATSER ÄR RISKABEL BUSINESS

Manuell hantering är den huvudsakliga orsaken av muskuloskeletala sjukdomar (MSDer) inom bilindustrin. MSDer innefattar en stor samling skador – från led-, nerv- och ryggskador till skador på armar, axlar, nacke, mage och ben. MSDer står för över hälften av alla skador som sker på arbetsplatsen. Utöver själva smärtan och lidandet, som arbetare upplever av dessa skador, är detta en enorm kostnad för arbetsgivaren också; många miljoner går förlorade varje år till följd av skador, sjukfrånvaro och förlorad produktionstid.

Manuell hantering sker i nästan alla arbetsmiljöer, och personal inom bilindustrin är i särskilt hög risk. Manuell hantering kan orsaka kumulativa sjukdomar, på grund av gradvis försämring av det muskuloskeletala systemet genom löpande lyft- och hanteringsaktiviteter, så som skärsår eller frakturer från olyckor och kan ge allvarliga konsekvenser för arbetare. Detta kan begränsa deras förmåga att ta sig an lika många olika aktiviteter, både inom jobb och fritid, för resten av livet. Att förebygga är avgörande. För att minska skaderisken krävs att manuella moment utförs på både det säkraste och effektivaste sättet som möjligt.

Fördelarna med att få bort riskerna med manuell hantering:

• Ökad arbetssäkerhet och ergonomi = minskad sjukfrånvaro, mindre bortfall av produktionstid
• Högre arbetstakt, mindre omarbete
• Bättre arbetsförhållanden = lättare att rekrytera och högre personalbehållning
• Ökad flexibilitet i arbetskraften
• Ökad processprecision och effektivitet
• Bättre kontroll av hela produktionskedjan
• Kostnadseffektiv integration i lean-tillverkning
• Förbättrat resultat

ÄR DET INTE DAGS FÖR TAWI?

TAWI har, under många år, fokuserat på forskning och utveckling för att förbättra och/eller eliminera de rörelser, krafter och arbetshållningar som vi vet kan kopplas till MSDer som uppstår på arbetsplatsen. TAWIs lyftanordningar för bilindustrin har designats för att ta bort påfrestningen som uppstår av repetitiva lyft, och för att kunna ta sig an de utmaningar som kommer med att hantera inkommande gods, så som att stapla gods i båda väldigt låg och hög höjd, eller att hantera stort och ömtåligt gods, som glasrutor. Alla TAWIs lyfthjälpmedel görs för den högsta möjliga ergonomin och kan konfigureras för att hantera ett stort spektrum av olika sorters gods – så som lådor, säckar, vindrutor, metallark, etc., – snabbt och säkert utan att behöva böja sig eller på ner på knä för att nå det som skall lyftas.

Vare sig det gäller att ta emot råmaterialet i logistikcentraler, bearbetning och montage på produktionslinor, hantering av däck eller slutmontage och förvaring av fordon, kan vi på TAWI hjälpa dig skapa ett mer ergonomiskt arbetsflöde som inte bara ser till att ni får en hälsosammare och mer flexibel arbetsplats, men också en ökad koncentration och motivation hos personalen vilket drastiskt minskar fel och omarbete.

Utmaningar kommer alltid finnas inom bilindustrin and dess leverantörer. Den bästa strategin för framgång framöver är att se till att produktionsprocesserna är så flexibla som möjligt, och att se till att man skapar en så säker och attraktiv arbetsplats som möjligt. TAWIs vakuumlyftar kan hjälpa till på båda fronter. Våra experter besöker gladeligen din anläggning för att hjälpa till att identifiera delar av tillverkningskedjan som direkt kan åtgärdas och ge avsevärda förbättringar.

Kontakta oss nu för att får reda på hur du kan skapa ett säkrare, produktivare och lönsammare arbetsflöde.

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-02-22
Dormer Pramet utser ny försäljningschef i SverigeUndvik metallföroreningar i produktionsprocessenViktigt att tänka på när du investerar i en ruggad datorDe många fördelarna med gasinjicerad formsprutningSå kan industriföretag bidra till mer solenergi
2024-02-21
Det är viktigt att förstå termografins användbarhetFörsäkra dig om att hörseln inte tar skada vid arbetetUpptäck våra senaste produkterEn ny hydraul­cylinder eller renovera de befintliga? Mångsidiga verktyg för formning och bockning
2024-02-20
Effektiva lösningar för industriell luftkomprimeringEn väsentlig kugg i energi­försörjningens maskineriINTELLilight - Testa dig fram för bästa ljuset för stundenStranda AB har investerat i en ny bandsågautomatRätt lyftverktyg är kritiskt för effektiva lyftningar
2024-02-19
Vill du veta hur avfuktning fungerar ?Fiber billigare och ger högsta hastighet i kontorsfastighetCoGig och SSAB i samarbeteWavin förutspår ökad marknadsandel 2024 Unik energilösning för hållbara bostäder
2024-02-16
ISCAR Sverige presenterarUtsätts dina kablar för kemikalier?Här är årets finalister i ”SM för unga plåtslagare”Resultatet efter Eco Operator-utbildningenMQTT-protokoll sätter ny standard