SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Stort tryck på värmepumpar

Efterfrågan har stigit till rekordnivåer
Energikostnader har skjutit i höjden under det gångna året samtidigt som efterfrågan på värmepumpar stigit till rekordnivåer. När efterfrågan blivit större än utbudet är det tufft för tillverkare och leverantörer att hålla samma takt.

Marknaden för värmepumpar drabbades hårt när tillverkningen, liksom efterfrågan klingade av under pandemin. Skenande energipriser och ökad medvetenhet om klimatförändringar har vänt trenden i positiv riktning och efterfrågan på miljövänliga energikällor med låga driftskostnader tog fart igen.

Under pandemin var Nibe ett av många företag som drabbades hårt av komponentbrist och leveransstörningar på en skakig marknad, vilket Dagens Industri rapporterat om. I dag har marknaden återhämtat sig och de stora företagen åtnjuter helt andra spelregler med obegränsade möjligheter, enligt Robert Berg, vd på Comfortzone.

- Det råder inte alls någon komponentbrist längre. En del tillverkare använder det här som en ursäkt, vilket är olyckligt. De väljer att i större utsträckning exportera till marknader utanför Sverige, främst till den europeiska marknaden.

Den svenska värmepumpmarknaden växte fram som ett svar på oljekrisen under 1970-talet och är jämförelsevis mogen med drygt fyrtio års erfarenhet inom utveckling och raffinering av kyltekniken som används för samtliga värmepumpar.

Den aktuella marknaden kan delas upp i nyinstallation och bytesmarknad av pumpar samt energirenovering. Många befintliga fastigheter måste anpassas för en hållbar elförsörjning. Enligt Robert Berg är marknaden för energirenovering mer konkurrensutsatt eftersom utbudet av hållbara energikällor är större än vid nybyggnation.

- Antalet aktörer som konkurrerar sinsemellan är också större med tanke på alla mindre byggföretag som ägnar sig åt renoveringar och utbyggnader.

De flesta nybyggda hus är försedda med frånluftsvärmepump, eftersom det blivit standard. Den har en hög grad av energiutvinning och är relativt enkel att installera.

- Det är viktigt att skilja mellan högeffektiva pumpar och de billigare, med mindre kompressor, som inte alls har samma effektivitet. Med tanke på hur dyr elen har blivit, är många beredda att investera mer i en bättre pump. Med tanke på elpriset är tiden för att uppnå ROI, Return of Investment, betydligt kortare.

Anders Mårtensson vd för Kyl- och värmepumpföreningen ser en fortsatt stark tillväxt för branschen till följd av höga energipriser och en energiomställning i Sverige och övriga EU.

Ökad efterfrågan

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen rapporterade en 20-procentig försäljningsökning av värmepumpar under första kvartalet i år. Försäljningen av luft- och vattenvärmepumpar ökade med 40 procent, medan efterfrågan på bergvärme ökade 28 procent.

- Vi ser en fortsatt stark tillväxt för branschen, inte minst på grund av de höga energipriserna samt energiomställningen i Sverige och övriga EU. Trenden kommer att hålla i sig och efterfrågan på tekniska installationer för hållbara energilösningar kommer att öka, säger Anders Mårtensson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Värmepumpar anses vara en av de viktigaste pusselbitarna till en hållbar energiförsörjning inom EU och Sverige ligger i framkant med innovation och teknik inom området.

- Sverige är världsledande när det kommer till effektiv användning av köldmedium i förhållande till energiutvinningen man får tillbaka. När många länder ökar forskningsanslag inom området, är det viktigt att Sverige följer med i den trenden, fortsätter han.

Ur ett miljöperspektiv finns det dock anledning till en fortsatt granskning av värmepumpars inverkan på miljön. Positivt är den höga energiutvinningen i förhållande till den mängd energi man matar in - upp till fyra gånger. För en kilowatt kan man alltså få fyra kilowatt tillbaka, men enligt Robert Thell, Kyl-tekniska, utgör köldmediet en miljörisk om den läcker ut.

- F-gasen som är kemiskt framställd, bidrar till den globala uppvärmningen om den kommer ut i atmosfären. I dagsläget försöker man få fram miljövänligare köldmedium, bland annat genom en återgång till de naturliga köldmedierna. Dessa hanteras bättre och säkrare med dagens teknik.

Den första kylmaskinen byggdes av den amerikanske uppfinnaren Jacob Perkins som använde eter som köldmedium. Hans genombrott gjordes på 1830-talet. I början av 1900-talet användes fortfarande koldioxid, ammoniak, svaveldioxid och klormetan (metylklorid, CH3Cl). På grund av hälsorisker togs det fram ett antal kemiskt framställda gaser, som senare visat sig vara miljöfarliga.

Oavsett miljörisker upplever man ett unikt uppsving på värmepumpmarknaden. Kompetensförsörjningen kommer att vara viktig under många år framöver, speciellt med tanke på att en ganska stor del av fastighetsbeståndet väntas behöva klimatanpassas för att klara kommande krav i EU-lagstiftningen.

- Det finns en kompetensbrist i branschen och företag måste skapa bättre incitament för att locka till sig bra personal. Det borde satsas mer på yrkesutbildningar inom bygg och installation, konstaterar Daniel Lindgren, kommunikationsansvarig på Dryft, ett företag inom bygg och installation med stor erfarenhet av energirenovering.

Uppskattningsvis får ungefär en tredjedel av småhusen i Sverige sin värme från direktverkande el eller fossila källor. För att snabba på en övergång till hållbar energiförsörjning, har regeringen lagt fram ett förslag till bidrag för småhusägare. Bidraget består av två delar: en del för husets klimatskal - fasaden, och en del för värmesystemet på högst 30 000 kronor vardera.

- Bidraget baseras inte på realistiska kostnader. Vi talar om en betydligt högre kostnad än vad bidraget baseras på. Det är inte tillräckligt högt för att människor ska motiveras till, eller ens kunna bekosta en energirenovering.

Daniel Lindgren menar att det saknas ett helhetstänk. Han syftar till att det inte finns en del för ventilation i bidraget. Om bidraget ska få önskad effekt, måste det justeras uppåt och han är beredd att ta den dialogen för att dela sina kunskaper och syn på vad som behövs för en grön omställning.

Enligt Robert Berg på Comfortzone råder det inte alls någon komponentbrist vilket en del tillverkare hävdar. De väljer att i stället sälja till marknader där de kan få bättre betalt för sina produkter.

Vad kan avgöra val av pump

Markförhållanden kan ha en avgörande betydelse i val av pump. Stora delar av Sveriges yta består av urberg som bildades för drygt 500 miljoner år sedan. Den har en relativt hård yta med god värmeledningsförmåga, till skillnad från mjukare bergarter.

Installationskostnader för bergvärme kan stiga uppemot 300 000 kronor, medan installation av luftvärmepumpar är betydligt lägre, ungefär hälften av kostnaden för bergvärme. Bergvärme är en lönsammare investering över tid med upp till 80 procent besparingar av direktverkande el, medan luftvärmepumpar genererar runt 60 procent besparingar. Det är bäst att se över husets totala energibehov för att införskaffa rätt typ av värmepump. En avgörande faktor är husets storlek, men även fönstertyper och isolering har en inverkan på energibehovet.

Markvärmepumpar

Bergvärmepumpen är vanligast inom denna kategori. Fördelen är att den nyttjar lagrad solenergi från berggrunden med en stabil temperatur kring sju grader. Den är därmed inte så känslig för väderväxlingar. Med samma typ av pump kan man också hämta energi genom nedgrävda slingor i trädgården - så kallad jordvärme/markvärme.

Luftvärmepumpar

Luft/vattenvärmepumpen nyttjar energin i utomhusluften och med hjälp av en kompressor och köldmedium omvandlas den till varmluft. Installationskostnaderna är rimliga, men pumpen är känsligare för temperaturväxlingar. Frånluftsvärmepumpen använder den överblivna luften i huset. Det krävs ventilationskanaler för frånluft vilket gör att huset också får en mekanisk ventilationslösning. Luft/luftvärmepumpar installeras oftast som kompletterande värmekällor i hus med direktverkande el, eftersom installationskostnaden är ganska låg och ingreppet begränsat. De flesta luftvärmepumpar kan även användas i nedkylande syfte.

Av Cecilia Bolter

Jan Åström
Chefredaktör/Projektledning
Sverige
jan.astrom@storkom.se
070-4809715

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-06-17
Teknikchef firar tre decennier IT-utrustning blir liggande i förråd Främjar hållbarhet med återbrukad inredningAWS miljardsatsar på AI-startupsKraven på luft- och ventil­ationsflöden missförstås
2024-06-14
Vollenweider Entre­prenad AB drar full nytta Kompakta och okapslade motion controllersPonsses nya lösningarFinja Betong tar emot förnyat certifikatTre nya partners på Delphis kontor
2024-06-13
Enklare och effektivare TIG-svetsningKalorimetrisk flödesgivare med displayFulltaliga utbildningarFokus på hållbarhet och låg energiförbrukning GodEl & 1KOMMA5° lans­erar solcellssamarbete
2024-06-12
Hjälper till att förbättra industriella pumparsonnen i nytt partnerskap med Tibber Sigtunaskolans nya belysning sparar energi STRATO lanserar ny hemsidebyggarePax8:s nya marknads­plats använder AI
2024-06-11
Befintlig produkt, men i nytt material Volvo CE presenterar utökad flottaMagasinera i StockholmHLR utbildning StockholmFiberlaserteknik i plåtbearbetningsindustrin