SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

HLR-utbildning för före­tag inom industrivärlden

En hjärtstartare bör finnas på alla arbetsplatser
Hjärt- och lungräddning, förkortat HLR, är en livräddande teknik som varje individ bör ha kunskap om, inte minst på arbetsplatsen. Att kunna agera snabbt och korrekt i en nödsituation kan vara avgörande för att rädda liv. För Sveriges industriföretag är denna kunskap extra viktig då arbetsmiljöerna är mer varierande och utmanande än i många andra branscher. Med fler kritiska moment och faktorer som kan resultera i olyckor ökar vikten av att personalen är förberedd och utbildad. Därför är det viktigt att alla arbetsgivare inom industrivärlden erbjuder sina anställda en HLR-utbildning samt att det alltid finns tillgång till första hjälpen utrustning.

Anlita certifierade utbildare som specialiserar sig på HLR och första hjälpenEn HLR-utbildning är en investering som kan rädda liv och minska skador på arbetsplatsen. Genom att erbjuda dina anställda en HLR-utbildning visar du inte bara att du bryr dig om deras säkerhet och välbefinnande. Du tar ditt ansvar som arbetsgivare och gör arbetsplatsen tryggare. Vid en HLR-kurs lär sig deltagarna grunderna i hjärt- och lungräddning och hur man använder en hjärtstartare. Kursen är bör vara praktiskt inriktad och skall ge deltagarna möjlighet att öva på dockor utifrån verkliga situationer. Att vara förberedd på en nödsituation kan göra stor skillnad när det verkligen gäller. Anlita endast certifierade utbildare som specialiserar sig på HLR-utbildningar och första hjälpen för företag. Det är en kvalitetsstämpel som väger tungt och du försäkrar dig på så vis om att dem följer Europeiska HLR-rådet internationella riktlinjer. Det finns en uppsjö av olika utbildningsföretag inom HLR och första hjälpen, så välj med omsorg och se till att dem är certifierade. Genom att investera i en HLR-utbildning för dina anställda kan du bidra till att skapa en trygg och säker arbetsmiljö och samtidigt ge dina anställda en värdefull kompetens som kan vara användbar under hela livet.

Första hjälpen- eller HLR-utbildning


Första hjälpen är något vi ger vid en oväntad händelse, olycka eller tillbud. HLR är en stor och viktig del av första hjälpen. Vid en HLR-utbildning lär sig deltagarna hjärt-lungräddning, hur en hjärtstartare fungerar samt hur man skall agera vid luftvägsstopp. HLR är oftast grunden i första hjälpen, sedan bygger man på utbildningen för att lära deltagarna agera vid andra typer av skador/olyckor. Denna del kan med fördel anpassas till er verksamhet och era specifika behov.

Så vad är egentligen HLR?


HLR, även känt som hjärt- och lungräddning, är en viktig del av första hjälpen. Det är en livräddande teknik som används när en person är medvetslös och inte har någon andning. Genom att utföra HLR tillför man syre till hjärnan och andra viktiga organ. HLR består av två huvudkomponenter, bröstkompressioner och inblåsningar. Hjärtkompressioner innebär att man komprimerar bröstkorgen för att simulera hjärtats pumpande rörelse. Vid inblåsningar blåser man ner luft i lungorna. Genom att snabbt agera och utföra HLR kan man öka personens chans till överlevnad och minska risken för skador på hjärnan samt andra organ.

För varje oanvänd minut som går vid ett hjärtstopp, minskar chansen till överlevnad med 10%.

Vem behöver lära sig första hjälpen?


Enkelt svar: Alla företag och deras anställda har stor nytta av att gå en HLR/första hjälpen kurs för att lära sig livräddande tekniker. Denna typ av utbildning är särskilt viktig för personalen i industribranscherna då de kan stå inför oväntade nödsituationer på arbetsplatsen där kunskap om hjärt- och lungräddning blir avgörande. Underleverantörer, precis som alla arbetsgivare, har en skyldighet att erbjuda en trygg arbetsmiljö med utbildad personal. Genom att årligen delta i en HLR-kurs får personalen kunskap som gör att dem kan agera snabbt och effektivt i en nödsituation. Dessutom kan det skapa en extra känsla av trygghet och välmående på arbetsplatsen, både för den anställde och arbetsgivaren. Att investera i utbildning av personal visar också att företaget värderar deras välbefinnande och säkerhet. Så vem som helst, oavsett yrkeskategori, har stor nytta av att gå en HLR-kurs för att öka sin kunskap om hjärt- och lungräddning.

Fördelar med att gå en HLR-utbildning anpassad för just företag


Att delta i en HLR-kurs som är anpassad för företag har flera fördelar. För det första kan man vara säker på att man får utbildning av en erfaren instruktör som har specifik kompetens inom området. Har du även gjort ditt urval rätt så har du valt ett utbildningsföretag med certifierade utbildare. Detta garanterar att man får rätt kunskap och att utbildningen är av hög kvalitet. Instruktören följer således Europeiska HLR-rådets riktlinjer samtidigt som kurserna kan anpassas efter företagets specifika behov och verksamhet. Detta gör utbildningen mer relevant och anpassad till de förhållanden och situationer som företaget kan möta. En bra instruktör ger inte bara kursdeltagarna kunskapen dem behöver utan också motivationen att våga agera.

Bäst är om instruktören eller instruktörerna kommer ut till er och utbildar i era lokaler eller på er arbetsplats. Ni får på så vis öva i er verkliga miljö, samt att det påverkar er dagliga verksamhet så lite som möjligt. Det sparar både tid och pengar för dig som arbetsgivare.

En viktig fördel som ibland förbises är att en HLR-kurs även bidrar till att stärka teamrelationer och samarbete inom företaget. Genom att lära sig och träna tillsammans kommer personalen att öka sin förmåga att kommunicera och samarbeta i stressiga och kritiska situationer. Detta kan i sin tur leda till ökad effektivitet och produktivitet på arbetsplatsen. Ett kurstillfälle är även ett roligt och intressant inslag för de flesta även om det är av en väldigt seriös och viktig karaktär.

Genom att anpassa kursens innehåll och övningar till företagets verksamhet kan anställda lära sig att hantera nödsituationer som är specifika för just deras arbetsplats. Detta ökar sannolikheten att kunna agera snabbt och effektivt i händelse av en olycka eller ett sjukdomsfall.

Vad ingår i en HLR-kurs för företag?

En HLR-kurs innefattar olika delar för att säkerställa att deltagarna får en grundlig och heltäckande utbildning. Kursen inkluderar undervisning och träning i grundläggande tekniker för hjärt- och lungräddning. Detta ger deltagarna kunskap om hur man utför hjärt-lungräddning och hur man använder en hjärtstartare (AED, automatisk extern defibrillator). Deltagarna får även information om hur man agerar vid olika nödsituationer och hur man bedömer en persons medvetandegrad och andning. För att säkerställa att deltagarna får möjlighet att öva sina färdigheter och tillämpa de teoretiska kunskaperna, bör kursen också innehålla en stor del praktiska övningar och simuleringar. Genom rollspel och praktiska övningar får således deltagarna möjlighet att träna på att utföra HLR i en realistisk miljö, samt att de får feedback och guidning från instruktören. Denna interaktiva och praktiska approach hjälper deltagarna att bygga upp förtroende och säkerhet i att agera vid en nödsituation.

En erfaren instruktör kan anpassa första hjälpen till andra skador/olyckor efter specifika behov och arbetsmiljöer. Instruktören kan exempelvis gå igenom de nödsituationer som mest troligt kan inträffa på er arbetsplats. Det kan vara fallolyckor, blödning, svimning med mera och hur man effektivt agerar i sådana situationer. Deltagarna bör också få kunskap om hur man förebygger olyckor genom att identifiera riskfaktorer och skapa en säker arbetsmiljö.

Genom att inkludera dessa olika element i en HLR-kurs för företag kan deltagarna få en heltäckande och anpassad utbildning som gör dem redo att agera vid en nödsituation på arbetsplatsen. Denna kunskap och dessa färdigheter kan vara avgörande för att rädda liv och minska skador i en akut situation.

Hur kan HLR-utbildningen anpassas till företagets behov?

Det finns flera sätt att anpassa utbildningen till företagets behov. En möjlighet är att erbjuda en kurs som fokuserar på er specifika bransch eller yrkesgrupp. Denna kurs kan inkludera scenarier och kunskaper som är relevanta för er arbetsmiljö. En annan viktig aspekt är att integrera företagets interna rutiner och protokoll i HLR-kursen. Detta innebär att utbildningen kan innehålla detaljer om företagets egna procedurer och hur dessa bör tillämpas vid en nödsituation. Genom att inkludera dessa specifika riktlinjer ges de anställda möjlighet att träna och enklare förstå hur de ska agera i en verklig nödsituation på arbetsplatsen.

För att ytterligare anpassa HLR-kursen till företagets behov går det att inkludera företagsrelaterade situationer. Många företag befinner sig i en unik arbetsmiljö där det kan finnas specifika risker och situationer som behöver tas hänsyn till i en HLR-situation. Genom att inkludera dessa scenarier kan personal öva på att hantera och lösa dessa potentiella faror på ett säkert och effektivt sätt. Bara genom att dem får tänka igenom olika scenarier tillsammans så ökas medvetenheten och förebyggande åtgärder kan upptäckas. Sammanfattningsvis finns det olika metoder för att anpassa HLR-kursen till företagets behov. Genom att fokusera på den specifika branschen eller yrket, integrera företagets interna rutiner och protokoll samt inkludera miljörelaterade situationer kan HLR-utbildningen bli mer relevant och effektiv för företagets anställda.

När är det bäst att genomföra en HLR-kurs för företaget?

Det är viktigt att regelbundet genomföra HLR-kurser för företaget för att säkerställa att personalen har kunskapen och färdigheterna att agera i en akut situation. Rekommendationen är att man minst en gång per år genom teori repeterar hur man skall agera samt att man vartannat år går en HLR-utbildning med praktisk träning. Om det var lång tid sedan ni hade en HLR-kurs är det dags att planera en i förväg. Att ha en planerad kurs gör det möjligt att boka in tid och resurser för att alla anställda ska kunna delta. Det är också viktigt att ha nyanställda i åtanke. Inkludera nyanställda i kursen så att de också får chansen att lära sig dessa viktiga färdigheter. För att säkerställa att så många anställda som möjligt kan delta är det också nödvändigt att utvärdera personalens schema, detta för att säkerställa att det finns tillräckligt med personal på plats under kursen. Det kan vara till hjälp att kommunicera om kursen i god tid till deltagarna samt samla in information om tillgänglighet för att kunna planera och anpassa kursdatum och tidpunkter efter verksamhetens behov. Genom att säkerställa att tillräckligt med anställda har möjlighet att delta kan företaget tillförsäkra att personalen har tillräcklig kunskap som krävs för att eventuellt rädda liv i en nödsituation.

En hjärtstartare bör finnas på alla arbetsplatser

Automatic External Defibrilator (AED) eller hjärtstartare har som tur är redan blivit ett självklart val för många företag i Sverige. Kopplas en hjärtstartare upp inom tre minuter vid en hjärtinfarkt så kan chans till överlevnad öka med upp till 70%. Därav vikten av att en hjärtstartare alltid finns nära till hands. Detta har medfört till att tillgången på hjärtstartare i samhället har ökat de senaste åren. För företag inom industribranscher så ser man tyvärr fortfarande flera arbetsplatser som saknar hjärtstartare. Det kan gå många minuter innan blåljusverksamhet kommer till platsen, därför är det så viktigt att hjälp påbörjas så snabbt som möjligt. Finns det även en hjärtstartare nära till hands ökar överlevnadschansen. Så är arbetsplatsen stor bör ni överväga att ha fler än en hjärtstartare. Kanske viktigast av allt är också att alla era anställda skall veta om att hjärtstartaren finns och exakt vart den är utplacerad.

Kort sammanfattning i form av de viktigaste punkterna


• Hjärt- och lungräddning (HLR) är en viktig livräddningsteknik som alla bör kunna.
• Arbetsgivare bör erbjuda HLR-utbildning till sina anställda för att de skall kunna agera rätt i nödsituationer.
• En HLR-kurs kan rädda liv och även minska risken för skador på arbetsplatsen.
• Fördelarna med att delta i en HLR-kurs inkluderar även stärkt laganda och självförtroende för de anställda.
• Lägg gärna till första hjälpen till er utbildning och få kunskap om hur man agerar vid andra typer av olyckor och skador.
• Välj endast HLR-kurser med certifierade utbildare.
• Välj med fördel en instruktör som kan komma ut till er verksamhet och anpassa utbildningen specifikt efter era behov.

Fem tydliga fördelar med att ha gått en HLR-utbildning

1. Snabb respons:
Genom att vara förberedd och ha kunskap om olika räddningsmetoder kan du agera snabbt i en nödsituation och ge omedelbar hjälp till personen i fara. Det kan göra en stor skillnad, öka chansen för överlevnad samt ge en snabbare återhämtning.
2. Minska skador:
Genom att kunna grundläggande första hjälpen eller HLR kan du minska skador och komplikationer som kan uppstå vid olyckor eller nödsituationer. Genom att våga agera kan du stabilisera en persons tillstånd och förhindra att tillståndet försämras.
3. Känsla av trygghet:
Att vara förberedd och kunna rädda liv ger också en känsla av trygghet, både för dig själv och för personer i din omgivning. Du vet att du har kunskap och färdigheter för att kunna ingripa och hjälpa dina kollegor om det behövs. Du känner dig även trygg med att dina kollegor kan hjälpa dig om du behöver det.
4. Positiv inverkan:
Genom att delta i en riktig HLR-utbildning har du förmågan att förändra människors liv till det bättre vid en nödsituation, kanske rent av rädda liv. Detta bidrar till att skapa en säkrare arbetsplats. Att kunna hjälpa andra i nöd har alltid varit samt kommer alltid att vara en tacksam och meningsfull handling.
5. Kunskap du bär med dig i vardagen:
Genom att vara förberedd och ha kunskap om livräddning samt första hjälpen kan du vara till nytta i många olika situationer, även utanför arbetet. Samma metoder och tänkande kan tillämpas i nödsituationer som kan uppstå i vardagen. På så sätt är det kunskap du alltid har nytta av och kan bära med dig livet ut.

Vi är One Safety – certifierade HLR-utbildningar för företag


Ta det viktiga steget mot att skapa en säkrare arbetsplats med oss på One Safety. Jag som skrivit denna artikel heter Fredrik Nyh och jag är grundare och utbildningsansvarig på One Safety. Med stort engagemang utbildar vi företag i vitt skilda branscher inom bland annat hjärt-lungräddning och första hjälpen. Vi lägger stort fokus på att ge kursdeltagarna modet och motivationen till att våga agera vid olyckor, sjukdomsfall, hjärtstopp och brand. Alla som vill kan göra stor skillnad och rädda liv.

Utöver utbildningar inom första hjälpen och hjärt-lungräddning håller vi även kurser inom brandkunskap. Dessutom erbjuder vi kvalitetssäkrade hjärtstartare och professionell sjukvårdsmateriel. Alla våra instruktörer har lång erfarenhet inom blåljusverksamhet och undervisning inom dessa områden. Företaget är baserat i Göteborg och vi genomför många uppdrag i och runt Göteborgsområdet. Vi tar emellertid även på oss uppdrag över hela landet så tveka inte att fråga om ni finns längre bort.

Varmt välkommen att kontakta oss för att få mer information om våra utbildningar som leds av våra dedikerade och certifierade kursledare. Vi anpassar och skräddarsyr självklart utbildningen efter era behov och er verksamhet.

Maila oss på info@onesafety.se eller besök www.onesafety.se


Kontaktinformation

West-tech

-0707275127
Ej aktiv
Ej aktiverad
Postadress
Dalen­vägen 40
47141 Rönnäng
Region
Tjörn
Västra Götalands län
Sverige
Organisationsnummer:
9009091852
Grundat: Ej angivet
Anställda: Ej angivet
Info saknas

Tjänster/produkter saknas

Kontakter

Torbjörn Hillberg
-

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-05-20
DIRA Robotbrag 30-31 MajVolvo L110H och L120H uppdateras Ny undersökningNewsec exklusiv rådgivare Skrivare allt oftare målta­vla för säkerhetsintrång
2024-05-17
Volvo CE presenterar omfattande rapporterMinimera produktspill Grundstenen för pålitliga VVS-systemEaton lanserar inbytes­kampanj för UPS-system Besök Swecons digitala monter
2024-05-16
Dessa fyra cyberhot växer extra snabbtONE startar ny containerlinjeIVECO Göteborg fyller 25 årSmart och klimatanpass­ad vattenhantering Byggföretag i Umeå på frammarsch
2024-05-15
ELESA vinner Good Design® Award Ny YSTA Sopvals Proffs L Clara blir VP Strategy & TransformationJordfelsbrytare uppfyller europeiska standarder 71% av styrelser tonar ner cyberriskernas allvar
2024-05-14
Montico ny utbildningsaktörYstaMaskiner present­erar nytt kättinghuvud Vårt modulära PLC Handla bra grejer till jobbetAllt fler superdatorer drivs med AMD