SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Plan för hamnens systemvisningsprojekt!

Förberedelseprojekt för systemdemonstrator i hamn
Med finanseringshjälp från Vinnova, expertis från RISE och energi från Öresundskraft ska Helsingborgs Hamn ta ett stort kliv mot den helt elektrifierade driften i Nordens modernaste hamn. I projektet, ”Helsingborgs Hållbara Hamn - utveckling av klimatneutral elektrifierad hamnverksamhet”, som inte bara ska gynna hamnens arbete mot klimatneutralitet utan även kundernas, ska hållbara förutsättningar skapas för såväl närmiljön som globala kollegor i världens alla hamnar.

De pågående klimatförändringarna ställer världen inför stora utmaningar att minska utsläppen av växthusgaser, vilket har bidragit till att överenskommelser har träffats inom FN genom Parisavtalet och inom EU genom en mängd nya förordningar och direktiv samlade i klimatpaketet ”Fit for 55”. Det sistnämnda innebär att EU:s medlemsstater kommit överens om att minska utsläppen av växthusgaser med åtminstone 55 % till år 2030. Alla samhällets sektorer berörs och måste ställa om, inte minst transportsektorn.

Enligt International Energy Agency (IEA) står transportsektorn för 16 % av världens totala CO2-utsläpp och maritima transporter beräknas stå för 3–4 % av CO2-utsläppen inom EU. Trots detta är sjöfarten ofta det minst skadliga transportsättet om man räknar utsläpp per transporterat ton. Utmaningen är därför att både minska utsläppen från sjöfarten och öka dess konkurrenskraft gentemot andra transportslag.

Helsingborg är en av 100 utvalda städer i EU som har åtagit sig att vara föregångare i arbetet för att bli klimatneutrala. I kommunens nuvarande Klimat- och energiplan 2024–2028 är ett mål att stadens nettoutsläpp av koldioxid år 2030 ska vara noll.

I första hand elektrifiering
Helsingborgs stad har fattat inriktningsbeslut om att flytta hamnverksamheten söderut där ambitionen är att flytten ska vara genomförd runt 2030, vilket öppnar möjligheter för nytänkande och innovativa lösningar på den nya platsen. Hamnens strategi för att minska utsläppen är i första hand genom elektrifiering. En ingående analys av utsläppen från hamnverksamheten har genomförts som format utgångspunkten för den energistrategi som hamnen tagit fram och den planerade simulatorn kommer kunna skapa beslutsunderlag för att göra rätt investeringar.

Helsingborgs Hamn undersöker årligen rederiernas intresse och beredskap för att ansluta till landström när de angör hamnen. Intresset har länge varit lågt men har under det senaste året ökat betydligt. Som exempel anlöper rederiet Maersks nybyggda metanoldrivna fartyg Helsingborgs Hamn varje vecka vilket är förberett för landström.

EU kommer att ha krav i den nya TEN-T förordningen att det ska finnas landström i alla hamnar före 2030. Detta kan öka intresset från rederierna att utrusta fartygen med anslutningsmöjligheter.

Energistrategi
Öresundskraft har på uppdrag av Helsingborgs Hamn utvecklat en Energistrategi för hamnen, vilken påvisar det framtida effektbehov verksamhetens omställning och flytt kräver. Framtida effektbehov har beräknats i enlighet med det arbetssätt hamnen använder i sin verksamhet idag med momentant höga effektuttag. Behovet är beräknat att öka från nuvarande nivå på 2,8 MW till 11 MW, om inga åtgärder vidtas. Drygt hälften av det maximala effektuttaget kan orsakas av landströmsanslutningar till fartyg. Effektbehovet är exklusive de elektrifierade färjorna Helsingborg-Helsingör. Det är av stor vikt att hamnens utveckling sker i samklang med resterande Helsingborg och utan att det ökade elbehovet begränsar stadens tillväxt.

Energistrategin kommer att fungera som utgångspunkt för projektet och utifrån den kan åtgärder planeras för att möta det framtida effektbehovet och för att begränsa effektuttaget av el. Genom projektet är det möjligt att Helsingborgs Hamn kan visa på innovativa lösningar som kan implementeras i andra hamnar eftersom utmaningarna är desamma.

Projektets tre aktörer
Helsingborgs Hamn är projektägare för ” Hållbar Hamn” där Pär Kraft, som har flerårig erfarenhet av projektledning inom hamnmiljö, är projektledare. RISE, Enhet för ”Maritime Systems Innovation”, som har bred och djup kunskap om hamnars omställning till fossilfrihet, och som drivit projektet ”I.Hamn”, bidrar med expertis inom maritima transporter, energisystem, modellering och simulering. RISE kommer även att fungera som processtöd i planeringen av systemdemonstrator. Öresundskraft, projektets tredje aktör, är Helsingborgs stads helägda energibolag som arbetar starkt för att bidra till stadens ambition att nå klimatneutralitet till år 2030. Öresundskraft är nätägare och energileverantör samtidigt som de besitter viktig energisystemkompetens som är avgörande för att hamnens utveckling ska kunna ske på ett resurseffektivt och hållbart sätt.

FAKTA
Syfte - Utveckling av klimatneutral elektrifierad hamnverksamhet. Helsingborgs Hamn vill hitta svar på hur verksamheten kan ställa om sitt energisystem på ett hållbart sätt, och att utforma ett större demonstrationsprojekt i vilket tekniker och metoder kan testas i liten skala. Detta inkluderar att reducera alla utsläpp av växthusgaser från hamnens verksamhet med begränsad påverkan på det överliggande elnätet. Det större demonstrationsprojektet ämnar sedan att både skapa beslutsunderlag för hamnen att ta nästa steg och att inspirera andra hamnar med sina energirelaterade leverantörer till sin utveckling. Projektet utgör också en viktig del i att realisera det svenska konceptet för den hållbara hamnen.

En grundpelare som projektet nu tar höjd för är en simulator som tar fram beslutsunderlag för framtida enegibehov, för hamnens interna verksamhet, men även för den fossilfria energi som kommer att behöva tillhandahållas för hamnens kunder och partners.

Motiv för beslut - Vinnova har beslutat att Projektförslaget beviljas med följande motivering:

”Projektförslaget beskriver ett förberedelseprojekt som bedöms ha god potential till att kunna leda till en framgångsrik systemdemonstrator. Frågorna som adresseras i ansökan är tydligt beskrivna och möter viktiga hållbarhetsaspekter med avseende på energihantering och system. Ansökan visar på ett tydligt engagemang hos aktörerna och en vilja att sprida kunskap och resultat till andra aktörer och hamnar med liknande utmaningar.”

Om systemdemonstratorer: ” En systemdemonstrator är ett kontrollerat sätt att testa en hållbar systemomställning med en mix av innovativa lösningar i en verklig miljö – och med hänsyn till det sammanhang den ska fungera i.”

Om den hållbara hamnen: Den hållbara hamnen är ett koncept som adresserar hamnen som en hållbar transportnod med förmågor som energinod och digital nod som de svenska hamnarna tagit fram under ledning av RISE, Göteborgs universitet och Chalmers inom ramen för Lighthouse Fokusgrupp Hamnar och projektet I.Hamn.

För mer information kontakta:

Pär Kraft, projektledare (Helsingborgs Hamn)
076-853 47 83
Par.kraft@port.helsingborg.se

Dr. Mikael Lind, Adjungerad professor (RISE)
070-566 40 97
Mikael.lind@ri.se

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-05-20
DIRA Robotbrag 30-31 MajVolvo L110H och L120H uppdateras Ny undersökningNewsec exklusiv rådgivare Skrivare allt oftare målta­vla för säkerhetsintrång
2024-05-17
Volvo CE presenterar omfattande rapporterMinimera produktspill Grundstenen för pålitliga VVS-systemEaton lanserar inbytes­kampanj för UPS-system Besök Swecons digitala monter
2024-05-16
Dessa fyra cyberhot växer extra snabbtONE startar ny containerlinjeIVECO Göteborg fyller 25 årSmart och klimatanpass­ad vattenhantering Byggföretag i Umeå på frammarsch
2024-05-15
ELESA vinner Good Design® Award Ny YSTA Sopvals Proffs L Clara blir VP Strategy & TransformationJordfelsbrytare uppfyller europeiska standarder 71% av styrelser tonar ner cyberriskernas allvar
2024-05-14
Montico ny utbildningsaktörYstaMaskiner present­erar nytt kättinghuvud Vårt modulära PLC Handla bra grejer till jobbetAllt fler superdatorer drivs med AMD